REGULAMENT CONCURS GIVE AWAY BY ZEPTER 2-6 DECEMBRIE 2019

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ZEPTER INTERNAŢIONAL ROMÂNIA IMPORT EXPORT SRL (“Zepter”), persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti,  B-dul Unirii nr. 70, Bl. J4-J5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13613/93, Cod Identificare Fiscală RO-4057107, denumită în cele ce urmează “Organizatorul.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament, denumit în cele ce urmează “Regulamentul” și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt prin publicarea anexelor sau actelor adiționale la Regulament pe pagină de facebook.

Această activitate nu este sponsorizată, susţinută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook. Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoţii, în sensul termenilor şi condiţiilor Facebook. Această activitate este administrată exclusiv prin acţiunile participanţilor.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoara, în perioada 02.12.2019, ora 12:00 – 06.12.2019, ora 12:00. Durata Concursului poate fi modificata in conformitate cu art. 1 de mai sus.

Tragerea la sorți se va desfășura prin intermediul site-ului www.random.org, iar câștigătorul va fi anunțat în data de 06.12.2019, până cel târziu ora 18:00, pe pagina de Facebook a Zepter Internațional România.

Concursul este organizat și se desfașoară pe pagina de Facebook Zepter România (https://ro-ro.facebook.com/Zepter.International.Romania/).

ART. 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a Concursului în format electronic pe pagina de Facebook Zepter România( https://ro-ro.facebook.com/Zepter.International.Romania/).

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, acesta poate fi mediatizat în scopul informării publicului, în diverse locații, prin intermediul promoterilor, precum și prin intermediul unor materiale tipărite publicitare și/sau cu rol informativ.

Prin înscrierea la concurs, participanţii au luat la cunoștință de conţinutul prezentului Regulament și sunt de acord cu acesta.

Responsabilitatea de a lua la cunoştinţă regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.De asemenea, toate persoanele participante trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte termenii şi condiţiile stabilite de platforma Facebook, legate de utilizarea acesteia, participanţii fiind direct şi unici răspunzători pentru încălcarea acestor prevederi.

ART. 4. PARTICIPANŢII șI DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa numai persoanele fizice, cu domiciliul sau resedința în Romania, care posedă un act de identitate sau permis de ședere valabil și care la data începerii Concursului au vârsta minimă de 18 ani, denumite in continuare „Participanţii”.

Pentru a participa la prezentul Concurs participanţii trebuie sa detina un cont Facebook pe perioada desfasurarii Concursului, precum si o adresă de email validă, cu numele si prenumele real si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

Dacă nu aveţi cont de utilizator vă puteţi creea un cont la adresa: www.facebook.com.

În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele şi prenumele reale, câştigătorii anuntaţi sunt obligaţi să furnizeze numele şi prenumele real, precum şi să facă dovada calităţii de deţinător al contului de Facebook.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informaţie falsă furnizată de participanţi şi nici pentru prelucrarea informaţiilor astfel furnizate.

La acest Concurs nu pot participa:

 • Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani de la data inscrierii in Concurs;
 • Persoanele juridice;
 • Prepusii (inclusiv, insa a fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
 • Prepusii (inclusiv, insa a fara a se limita la angajatii) altor entitati implicate in organizarea si desfasurarea prezentei Campanii;
 • Membrii familiilor persoanelor mentionate la punctele (ii) – (v) de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, frate/sora/cumnat);
 • Orice alte persoane care nu indeplinesc criteriile prevazute de Prezentul Regulament.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament.

Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal.

O persoană se poate înscrie doar o singură dată la această activitate promoţională.

O persoană poate să câştige un singur premiu în cadrul prezentei activităţi promoţionale.

Condiţii privind inscrierea valabila la concurs

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare potrivit Art. 4 de mai sus;
 2. b) Înscrierea la prezentul concurs trebuie să se realizeze în perioada 02.12.2019, ora 12:00 – 06.12.2019, ora ora 12:00.

Mecanismul înscrierii in Concurs

În vederea înscrierii în Concurs, Participanții trebuie să parcurgă următorii pasi:

 1. Să acceseze pagina de de Facebook Zepter România;
 2. Să dea like la postarea de concurs.
 3. Să lase un comentariu in cadrul postarii Organizatorului, tag-uind o prietenă sau un prieten .

Postarea este disponibilă pe pagina de Facebook Zepter România (https://ro-ro.facebook.com/Zepter.International.Romania/).

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-şi o identitate falsă.

Comentariile postate nu trebuie să conțină: cuvinte și/sau imagini injurioase obscene sau limbaj licențios, afirmații discriminatorii sau care incită la violență, ura sau discriminare, continutpornografic sau conținut care aduce prejudicii imaginii Organizatorului, partenerilor sau a chiriaşilor centrului comercial. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifică/ exclude din Concurs comentariile postate de Participanți și care nu respectă condițiile menționate anterior.

De asemenea, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge toate comentariile care nu respectă condiţiile impuse de legislaţia în materie sau care sunt ilegale, periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor şi nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale şi comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

Vor fi luate în considerare comentariile postate până la dată de 06.12.2019, ora ora 12:00 .

Desemnarea si contactarea castigatorului

Câștigătorul va fi desemnat în dată de 06.12.2019, în mod aleator şi se vor alege din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile de participare menţionate în prezentul Regulament.

În vederea desemnării câștigătorilor Organizatorul va folosi platforma online www.Random.org („Aplicația de desemnare a Câștigătorilor”). Organizatorul va introducele în Aplicația de desemnare a Câștigătorilor numele Participanților sau după caz denumirea acestora deținută pe platforma Facebook.

După postarea anunţului cu numele câştigătorilor, aceştia vor trimite un mesaj privat paginei https://ro-ro.facebook.com/Zepter.International.Romania/ cu datele de contact (adresa de e-mail, nume, prenume, CNP, serie si numar de act de identitate) cel tarziu pana la ora 18:00 din data de 09.12.2019.

Dacă acest câștigător nu trimite mesajul privat până la termenul menţionat anterior şi/sau refuză să primească premiul, se face face o nouă desemnare a altui câștigător.

ART. 5. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul concursului constă în produse Zepter, respectiv 2 produse cometice din gama SwissoLogical (gel anticelulitic si crema de mâini),  în valoare de 392 lei.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de câștigător care nu sunt conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intră în posesia premiului. Dacă se va constată că un câștigător a furnizat date false, eronate, persoană respectivă nu va putea primi premiul iar dacă l-a primit va fi obligat să îl restituie împreună cu orice prejudiciia cauzat Organizatorului.

Art. 6. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului/premiilor aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Înscrierea și participarea la prezentul concurs este răspunderea exclusivă a Participanților. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care, independent de Organizator, potențialii participanți nu se pot înscrie în cadrul Concursi. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru nicio cauza externă, neimputabila Organizatorului care ar putea afecta dreptul de participare la acest concurs.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la imposibilitatea unui câştigător de a intră în posesia premiului și nicio eroare cu privire la datele furnizate de către căştigători sau participanţi, a modalităţii de utilizare a contului de Facebook de către participanţi sau pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau orice alte defecţiuni referitoare la accesarea platformei Facebook.

Organizatorul va acorda premiul doar acelui câștigător care a luat parte la Concurs, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament.

În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului, că Participanții câștigători nu au îndeplinit toate condițiile stipulate în prezentul Regulament, acesta își rezervă dreptul de a-i invalida și de a cere repunerea în situația anterioară, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură sau înmânarea premiului, dacă este cazul. În aceste circumstanțe, Organizatorului nu-i va putea fi reținută răspunderea și nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului oferit în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Art. 7.  PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea și participarea la prezentul Concurs, Participanțîi declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord că datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (cu datele de identificare mai sus menționate), să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorului, înregistrarea și validarea acestuia, îndeplinirea obligățiilor care ii revin Organizatorului în baza O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și legislației publicității și realizarea interesului legitim al operatorului prin combaterea și evitarea oricăror tipuri de fraude legate de acest Concurs. Temeiul juridic al prelucrării noastre este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) și f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal (începând cu 25 mai 2018). Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie transferate în într-un stat care nu asigură un nivel adecvat de protecție.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/2018 Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le prelucreze conform legislației în vigoare. De asemenea, Datele Participanților la Concurs nu vor fi transferate altor categorii de destinatari.

Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date:

 • Pentru Participanții la Concurs: contul de Facebook.
 • Pentru câștigător: numele și prenumele, seria și numărul C.I., CNP-ul, semnătură de pe procesul- verbal de predare primire a premiului, contul de Facebook vor fi prelucrate în vederea urmăririi interesului legitim al operatorului, respectiv prevenirea și combaterea fraudelor legate de concurs și a obligațiilor legale ce derivă din legislația publicitățîi precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv plata impozitelor cu reținere la sursă conform Legii nr. 227/ 2015.

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal respectiv:

– dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

– dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

– dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– dreptul la portabilitatea datelor persoana vizată poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi citit în mod automat, către un alt operator sau către sine;

– dreptul de a adresa o plângere către autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;

– dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul de participare la prezentul Concurs, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de această retragere;

Participanții nu vor fi supuși unui proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri). Datele Participanților vor fi prelucrate pe durata concursului și ulterior pentru o durata de 24 luni.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Organizatorului o notificare la adresa din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, Bl. J4-J5, sector 3 sau la adresa de e-mail: rel_clienti@zepter.ro.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia.

În ceea ce priveşte datele pe care le oferiţi platformei Facebook, odată cu crearea sau/şi utilizarea contului de utilizator, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Facebook.

Art. 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe de la sediul Organizatorului.

ART.9. INTRERUPEREA/ANULAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voință să, de a continuă prezentul Concurs, sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată a Organizatorului.

 

ORGANIZATOR: ZEPTER INTERNAŢIONAL ROMÂNIA IMPORT EXPORT SRL   

DATA: 29.11.2019                                                 

Follow:
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *